Caribbean 2

 1. Saheed Adam
 2. Seepaul Basdeo-Mahesh
 3. Afzal Bacchus -Abo
 4. Hakim Bacchus-Tom
 5. Zaid Bacchus
 6. Ronald Bier
 7. Khemo Boodhoo
 8. Ravin Churman – Shavie
 9. Rex Jiawan – Manager
 10. Harry Lakeram – Captain
 11. Lakram Lilldat – Jai
 12. Mursalene Mohamed
 13. Patrick McCoon
 14. Waheed Mursalim
 15. Dave Singh – V-Captain
 16. Mike Singh
 17. Raj Singh
 18. Nayeem Ullah

Caribbean 2

Close Menu